Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych

Działając art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., Gmina Milanówek poszukuje partnerów (w szczególności organizacje pozarządowe) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych oraz wpisujących się w szczególności w cele i założenia następujących dokumentów strategicznych:

1. Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Milanówka na lata 2004-2020:

http://www.milanowek.pl/236,278,strategia_zrownowazonego_rozwoju_miasta

2. Strategia Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 2014-2020:

http://www.powiatgrodziski.pl/powiat2/pliki/aktualnosci/2014/Strategia_
Rozwoju_Powiatu_zalacznik_do_uchwaly_368_2014.pdf

Cel partnerstwa

Podnoszenie jakości kształcenia w Gminie Milanówek.

Obszar współpracy partnerskiej:

Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, wpisujących się w:

Oś Priorytetową X Edukacja dla rozwoju regionu

Priorytet Inwestycyjny 10.1 – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, 
z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,

Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna

Każda propozycja współpracy do działania 10.1.1 i/lub 10.1.4 musi być zgłoszona na osobnym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia i zawierać odrębne stosowne oświadczenia (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 25.09.2015 r., godziny 15:00 w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek.

Kryteria formalne oceny (ocena TAK/NIE):

  • złożenie zgłoszenia przez uprawniony podmiot
  • złożenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na odpowiednim formularzu tj. na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronie miasta Milanówka www.milanowek.pl
  • wypełnione i podpisane oświadczenie oferenta (Załącznik nr 2), dostępne w na stronie miasta Milanówka www.milanowek.pl
  • wypełnione i podpisane oświadczenie oferenta (Załącznik nr 3), dostępne w na stronie miasta Milanówka www.milanowek.pl
  • wskazanie źródła finansowania Program operacyjny, Priorytet, Działanie, Poddziałanie
  • zgodność propozycji współpracy z dokumentami strategicznymi
  • zgodność z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów RPOWM 2014-2020

Kryteria merytoryczne oceny (max. 30 pkt):

Nazwa

Punktacja

Zgodność działania w ramach propozycji współpracy z celami partnerstwa

1

Cele projektu oraz uzasadnienie potrzeby ich realizacji

3

Spójność celu projektu z celami Programu/ Priorytetu

1

Zasadność działań projektowych i spójność z wyznaczonymi celami,
z harmonogramem

2

Interdyscyplinarność projektu – uwzględnienie różnorodności działań, w tym związanych z promowaniem i przeciwdziałaniem wykluczeniu osób niepełnosprawnych

4

Wskazanie roli/koncepcji współpracy Lidera i Partnera na etapie przygotowania i realizacji projektu

3

Identyfikacja grupy docelowej projektu, wskazanie sposobu rekrutacji
i adekwatność proponowanego wsparcia do potrzeb grupy

3

Spójność rezultatów z zakładanymi celami i działaniami projektowymi

2

Sposób zarządzania projektem w podziale na obowiązki Partnera
i Lidera

2

Niezbędność i racjonalność budżetu w stosunku do zaplanowanych działań projektowych

3

Wkład w realizację projektu (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy)

4

Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze
(w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski wraz z podaniem źródeł finansowania)

2

Gmina Milanówek będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu na zasadzie Partnera lub Lidera.

Dokładne określenie ról podczas realizacji zadania nastąpi na etapie ewentualnych rozmów negocjacyjnych. Warunkiem uczestnictwa w rozmowach jest spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych oceny (w sposób częściowy lub pełny). W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych, Gmina Milanówek zastrzega możliwość wezwania oferentów, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia/poprawienia zgłoszenia.

Gmina Milanówek zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia (-ń) partnerskiego (-ich) tylko z wybranym (-i) partnerem (-ami).

Gmina Milanówek zapewnia możliwość wniesienia odwołania w formie pisemnej – w godzinach urzędowania w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek – w terminie 5 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Milanówka. W przypadku wniesienia odwołania, z rozpatrywania środka odwoławczego wyłącza się osoby, które były zaangażowane w ocenę.

Gmina Milanówek, w ciągu 5 dni roboczych od upłynięcia terminu na złożenie środka odwoławczego, rozpatrzy go i umieści stosowną informację w BIP.

Serdecznie zachęcamy do współpracy!


Dokumenty do pobrania:


Wersja do druku