Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania publicznego: Zadanie VIII - Zadania z zakresu ekologii i ochrony środowiska wspomagające partycypację społeczną

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej w VIII Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania publicznego:

Zadanie VIII - Zadania z zakresu ekologii i ochrony środowiska wspomagające partycypację społeczną.

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1118, z późn. zm.), działające na terenie Miasta Milanówka - do zgłaszania kandydatów na członka Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w VIII Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. (Zarządzenie Nr 136/VII/2015 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 8 września 2015 r.).

I. Informacje ogólne

  1. Komisja działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący Załącznik do Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 (Uchwałę Nr 525/XLII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 listopada 2014 r.),
  2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1118, z późn. zm.), działających na terenie Miasta Milanówka, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert.

III. Zadania członka Komisji Konkursowej

  1. Udział w posiedzeniach Komisji,
  2. Zapoznanie się z ofertami,
  3. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym,
  4. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w Programie Współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2015,
  5. Podpisanie protokołu posiedzenia Komisji Konkursowej. IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego ogłoszenia) i złożyć w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ngo@milanowek.pl w terminie do dnia 21 września 2015 roku do godz. 12:00.

Pobierz pliki:


Wersja do druku