Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 16-07-2013, milanleaks.pl
Które podmioty zostały zwolnione z podatku od nieruchomości za rok 2013 oraz ile wynosi suma zwolnień?
Odpowiedź 19-07-2013

Szanowni Państwo,


zadane pytanie dotyczy podatku od nieruchomości; wyjaśnienie jest możliwe w trybie dostępu do informacji publicznej, jednak należy uwzględnić fakt że :
informację publiczną, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 z późn. zm), stanowi każda informacja o sprawach publicznych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, w tym tajemnicy skarbowej, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Jedną z tajemnic ustawowo chronionych jest tajemnica skarbowa, której zakres stosowania reguluje dział VII ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póżn. zm.
Proszę zwrócić się do Urzędu Miasta Milanówka ze stosownym wnioskiem.


Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Dorota Graczyk – z-ca skarbnika miasta

do góry strony
Pytanie 16-07-2013, milanleaks.pl
Dlaczego w Urzędzie Miasta co miesiąc ok. 20 osób wykorzystuje prywatne samochody w celach służbowych?
Dlaczego mieszkańcy płaca za to co miesiąc ok. 2500 - 3000 zł (wychodzi jakby urzednicy przejeżdżali co miesiąc kilka tysięcy kilometrów, po co?).
Dlaczego w innych jednostkach poza Urzedem Miasta te wydatki są znacznie niższe, albo w ogóle nie istnieją?
Odpowiedź 19-07-2013

Szanowni Państwo,


W odpowiedzi na Państwa zapytanie, informuję, że dotyczy ono kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w trybie dostępu do informacji publicznej. Proszę zwrócić się do Urzędu Miasta Milanówka ze stosownym wnioskiem.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Michał Piwek
p.o. Kierownika Referatu Organizacyjnego

do góry strony
Pytanie 16-07-2013, milanleaks.pl
Czy jest już wiadomo jaka będzie forma prawna Nodowej Akademii Sztuki tj.podmiot należący w całości do gminy Milanówek, podmiot prywatny, partnerstwo prywatno-publiczne, inne?
Jakie cele będzie realizować Narodowa Akademia Sztuki, w jakich dokumentach jest to zapisane i kto je zatwierdził?
Kto bedzie kontrolował działalność Narodowej Akademii Sztuki, , w jakich dokumentach jest to zapisane i kto je zatwierdził?
Kto jest od strony Urzędu Miasta Milanówka odpowiedzialny za projekt adaptacji willi Waleria na potrzeby Narodowej Akademii Sztuki?
Odpowiedź 19-07-2013

Szanowni Państwo,


zadane pytania dotyczą kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w trybie dostępu do informacji publicznej. Proszę zwrócić się do Urzędu Miasta Milanówka ze stosownym wnioskiem.


Z wyrazami szacunku
Łukasz Stępień
Główny Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
tel. 22 758 30 61 wew. 249

do góry strony
Pytanie 02-07-2013, Ewa Januszewska
W zwiazku z odpowiedzią udzieloną w dniu 02.07.2013 r. przez p. Renate Soliwodę z sekretariatu burmistrza Milanówka, a udzielona na nasze pytanie z dnia 28 czerwca wyrazamy zdziwienie z powodu niejednolitej interpretacji przepisów przez UM Milanówka, gdyż taka sama uchwała RIO z roku 2011 jest umieszczona w BIP - http://bip.milanowek.pl/infoplik/5534/1208,0,1208
co może budzić podejrzenie, że obecna uchwała nie została umieszczona z powodu zawartego w niej negatywnego werdyktu. Po drugie nie otrzymalismy odpowiedzi na pytanie istotniejsze:
dlaczego Biuro Rady Miasta nie poinformowało bezzwocznie członków Komisji Rewizyjnej o wpłynięciu do urzedu faksu z opinią RIO i nie udostepniło im treści orzeczenia, choć członkowie Komisji pytali o to orzeczenie w dniu 27 czerwca rano? Wydaje się, że jest to bardzo poważne zaniedbanie ze strony UM i Biura Rady lub może to sugerować celowe działanie. Proszę o bezzwłoczne udzielenie informacji.
Odpowiedź 02-07-2013

Szanowna Pani,
W dniu 01 lipca br. otrzymaliśmy pocztą Uchwałę RIO Nr Wa.235.2013 i zostanie ona opublikowana w BIP wraz z Uchwałą Rady Miasta Milanówka nr 326/XXVIII/13 w sprawie  odwołania od uchwały Nr Wa.235.2013 składu orzekającego RIO. Co do innych kwestii przez Panią podnoszonych, uważamy temat za wyczerpany z naszej strony w poprzedniej korespondencji, a wszelkie dywagacje na ten temat za bezprzedmiotowe


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Renata Soliwoda - Sekretariat Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 28-06-2013, Rwa Januszewska SRDM
Szanowny Panie, o ile mi wiadomo, to w dniu 26 czerwca na nr faksu urzędu Miejskiego przysłano orzeczenie RIO dotyczące wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie Panu absolutorium za 2012 rok.
Dlaczego :
1. Biuro Rady Miasta nie poinformowało bezzwocznie członków Komisji Rewizyjnej o tym fakcie i nie udostepniło im treści orzeczenia, choć członkowie Komisji pytali o to orzeczenie w dniu 27 czerwca rano?
2. Dlaczego Urząd Miasta nie opublikował do tej chwili treści orzeczenia RIO, a jedynie treść ta została odczytana w trakcie sesji RM w dniu 27 czerwca?
Odpowiedź 02-07-2013

Szanowna Pani,
W dniu 26 czerwca 2013 roku na nr faksu Urzędu Miasta do Sekretariatu wpłynęła Uchwała Nr Wa.235.2013 Składu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Milanówka za 2012 rok.
Porządek obrad sesji absolutoryjnej uwzględniał odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr Wa.235.2013 została przekazana do Biura Rady Miasta w dniu sesji absolutoryjnej, aby zgodnie z procedurą  w trakcie sesji została odczytana.
Przepisy nie przewidują obowiązku publikacji tego dokumentu.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Renata Soliwoda - Sekretariat Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 09-06-2013, Janusz Ostrowski
Dlaczego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka - w menu przedmiotowym, zakładce "Opinie RIO" - próba wejścia na podfolder "Uchwały RIO - 2010 rok" kończy się informacją - brak strony?

Zakładamy, że w tym ciężkim roku budżetowym Burmistrz Miasta Milanówka występował o opinie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, dlatego też prosimy o niezwłoczne usunięcie poważszego błędu, aby Mieszkańcy mieli dostęp do odpowiednich dokumentów źródłowych bez konieczności sięgania po instytucję wniosku o udostępnienie infromacji publicznej.
Odpowiedź 12-06-2013

Szanowny Panie,
Dziękuję za wiadomość. Wspomniany błąd został już naprawiony.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Jakub Karpowicz - Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta

do góry strony
Pytanie 08-06-2013, Janusz Ostrowski
Dlaczego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Milanówka w zestawieniu uchwał podjętych w 2012 roku brakuje uchwały nr 187, która jak należy przypuszczać po pustym miejscu, została podjęta podczas sesji nr XVII w dniu 31.05.2012 roku?

Jak to możliwe, że powyższy brak nie został dostrzeżony, pomimo upływu blisko roku?
Odpowiedź 12-06-2013

Szanowny Panie,
Dziękuję za wiadomość. Wspomniana uchwała jest już dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Jakub Karpowicz - Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta

do góry strony
Pytanie 08-06-2013, Janusz Ostrowski
Uprzejmie prosimy o informację kiedy i w jakim trybie zmieniono błędą datę dzienną w zakresie podjęcia w uchwale nr 151/XV/12 z dnia 6 marca 2011 (powinno być 2012), która w takiej postaci figurowała w ramach Biuletynu Infromacji Publicznej Miasta Milanówek w sierpniu 2012 roku, co zostało opisane we wpisach nr 7, nr 8 i nr 9 z 14.08.2012 r. na blogu www.milanowek-1901.blog.pl (serwis ten dysponuje pierwotnym plikiem w formacie pdf).

W szczególności prosimy o informację, czy zmiana tego dokumentu polegała na podjęciu przez Radę Miasta Milanówka uchwały o sprostowaniu oczywistej omyłki, czy też jego "podmienieniu" bez takiej czynności.
Odpowiedź 12-06-2013

Szanowny Panie,
Dziękuję za przekazane spostrzeżenie.
Informuję, że wspomniany błąd został poprawiony automatycznie przez pracownika po zauważeniu go w Biuletynie Informacji Publicznej. Pracownik został pouczony i przeszkolony w zakresie prawidłowego trybu poprawiania tego rodzaju błędów. Ponieważ w zasobach Biura Rady Miasta Milanówka znajduje się nadal uchwała z błędną datą, na sesji Rady Miasta zostanie podjęta uchwała o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Jakub Karpowicz - Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta

do góry strony
Pytanie 08-06-2013, Janusz Ostrowski
Dlatego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka - po opublikowaniu tekstu uchwał Rady Miasta Milanówka, nie uzupełnia się ich w odpowiednich miejscach o wzmianki o stwierdzeniu ich nieważności w całości lub części przez organy nadzoru?

Powyższa sytuacja nie może zostać uznana za prawidłową, gdyż może wprowadzać Mieszkańców w błąd, np. co do tego iż dana uchwała "obowiązuje".

Pragniemy zauważyć, że taka cywilizowana praktyka istnieje np. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. Dlatego też dla dobra Mieszkańców Milanówka prosimy o jej wdrożenie także w Milanówku.

Przypominamy, że sprawa ta została opisana we wpisie nr 6 z 14.08.2012 r. na blogu www.milanowek-1901@blog.pl

Majac na względzie powyższe, wnosimy o rozpatrzenie powyższego postulatu, i informację czy Burmistrz Miasta Milanówka/Urząd Miasta Milanówka przychyli się do powyższego postulatu, a jeżeli nie to, z jakich powodów.
Odpowiedź 12-06-2013

Szanowny Panie,
Dziękuję za przekazaną sugestię. Weźmiemy ją pod uwagę w codziennej praktyce.
Jednocześnie informuję, że forma zapytań do Burmistrza Miasta Milanówka służy odpowiadaniu na bieżące sprawy miasta, nie zaś promowaniu zewnętrznych stron internetowych. Odwoływanie się przez Pana do zewnętrznego adresu strony www uniemożliwi nam w przyszłości publikowanie treści przesyłanych przez Pana zapytań.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Jakub Karpowicz - Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta

do góry strony
Pytanie 06-06-2013, Janusz Ostrowski
Szanowna Pani Sekretarz,

W nawiązaniu do poniższej odpowiedzi z 6.05.2013 r. na pytanie z 5.03.2013 r. - uprzejmie informuję, że jest ona niezrozumiała. I wydaje się być przypomnieniem, że Urząd Miasta Milanówka zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na te tylko pytania, które mu odpowiadają, pod hasłem - "sprawy związane z funkcjonowaniem Miasta". Ze swej strony nie rozumiemy co Pani i Pan Burmistrz uznajecie za "oskarżenie" czy też sprawy "pracownicze", bo żadna z takich kwestii nie występowała w pytaniu z 5.06.2013 r. Jednym słowem to oświadczenie jest całkowicie nie na temat.

Jeszcze raz zatem powtórzę pytanie:

- Czy Miasta Milanówek jest uczestnikiem jakiegoś postępowania zasiedzeniowego (odpowiedź na interpretacje z 2011 r.), czy nie jest (odpowiedź na interpelację z 2012 r.)?

To proste - "Tak, jest uczestnikiem" lub "Nie, nie jest uczestnikiem" takie postępowania.

Wystarczy taka jednozdaniowa odpowiedź (w formie równoważnika zdania), bez pouczeń, nie mających obiektywnego związku z przedmiotem poruszonej sprawy.
Odpowiedź 12-06-2013

Szanowny Panie,
W poprzedniej odpowiedzi wyjaśniłam Panu, że forum pytań do Burmistrza służy do zgłaszania bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem miasta. Nie jest natomiast miejscem do wyjaśniania i tłumaczenia odpowiedzi na interpelacje, prowadzenia zbędnej polemiki lub też udzielania informacji, o które należy występować w trybie dostępu do informacji publicznej.
Nadmieniam ponadto, że forum pytań do Burmistrza nie jest przeznaczone do promowania zewnętrznych stron internetowych. Odwoływanie się przez Pana do zewnętrznego adresu strony www uniemożliwi nam w przyszłości publikowanie treści przesyłanych przez Pana zapytań.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Zajączkowska - Sekretarz Miasta


  

do góry strony


Wersja do druku