Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 05-12-2017, mieszkanka
Szanowna Pani Burmistrz, dlaczego nie wykonała Pani ustawowego obowiązku "dekomunizacji" ul. Fiderkiewicza? Miała Pani na to aż rok. Nie byłaby wówczas konieczna ingerencja Wojewody.
Odpowiedź 11-12-2017

Szanowna Pani,
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r., poz. 744, ze zm.), „obowiązujące […] nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego […], zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie”. Powyższe oznacza, że jedynym możliwym do wykonania w minionym okresie działaniem było przedstawienie Radzie Miasta Milanówka projektów zmian nazw ulic, co skutkowałoby zmianą nazwy, czyli de facto tym samym co może wyniknąć z działań nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę.
Jako, że po dokonaniu przeglądu nazw o których mowa wyżej, Urząd Miasta Milanówka nie stwierdził konieczności dokonywania zmian w tym zakresie, w sposób oczywisty nie podjęto żadnych działań. Obecne postępowanie Wojewody dotyczy zmiany nazw dwóch ulic (ul. 9 maja, ul. Fiderkiewicza), których ocena spełnienia kryterium nawiązania wprost do komunizmu nie jest oczywista - Alfred Fiderkiewicz z punktu widzenia Miasta Milanówka utożsamiany był z postacią cenionego lekarza i społecznika, zaś ulica 9 maja nie nosi w swojej nazwie pełnej daty nawiązującej do wydarzeń z 9 maja 1945 r. Ponadto należy wskazać, iż zgodnie z ww. ustawą działania nadzorcze Wojewody poprzedzone są oceną Instytutu Pamięci Narodowej, który jako Organ wyspecjalizowany jest w stanie dokonać wiążących ocen w tym zakresie. Pragnę również wskazać, iż zgodnie z wolą Radnych oraz mieszkańców uczestniczących w Komisji Kultury w listopadzie 2017 r., wymienione wyżej nazwy ulic nie powinny ulec zmianie.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Piotr Sobucki - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

do góry strony
Pytanie 10-11-2017, Krzysztof Belta
Byłem wczorej na zebraniu Komisji Praworządności w sprawie ul. Fiderkiewicza. Proszę o odpowiedz. Czy wojewoda ma prawo narzucać nazwę ulicy wbrew woli wszystkich mieszkańców tej ulicy? Czy Rada i Burmistrz Milanówka nie mają decydującego głosu ?
Odpowiedź 15-11-2017

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące ewentualnej zmiany nazwy ul. Fiderkiewicza pragnę wskazać, iż przedmiotową kwestię reguluje art. 6 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016, poz. 744, ze zm.). Zgodnie z tym przepisem „obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego […], zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. W przypadku niewykonania obowiązku […] wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę […], w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin” 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie ustawy.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że Wojewoda ma prawo zmienić nazwę ul. Fiderkiewicza bez zgody i woli mieszkańców, Rady Miasta Milanówka, czy też Burmistrza Miasta Milanówka.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Piotr Obrębski
p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami

 
do góry strony
Pytanie 27-10-2017, milanleaks.pl
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do informacji opublikowanej przez radną Janinę Molawę (treść poniżej) wnosimy o wyjasnienie na jakiej podstawie uzależniono obecność radnej od posiadania przez nią "pisemnego, notarialnego pełnomocnictwa". Nie wydaje się aby Kodeks Postępowania Administracyjnego (w oparciu o który Państwo działają) przewidywał wyłącznie formę "pisemnego notarialnego pełnomocnictwa". Art 33 KPA mówi § 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
Wnosimy wiec o podanie podstawy prawnej z której wysnuli Państwo takie żądanie.
z poważaniem
milanleaks.pl
##
POTRZEBNE NOTARIALNE PEŁNOMOCNICTWO
Pani Żaneta chciała zapisać się na rozmowę z Burmistrz Miasta Milanówka w sprawie propozycji, która padła wczoraj na sesji Rady Miasta Milanówka odnośnie przydzielenia jej niewielkiego mieszkania w TBS-ach przy ul. Bliskiej. Pani Żaneta zadzwoniła jeszcze wczoraj , zaraz po przekazaniu jej tej wiadomości telefonicznie przeze mnie, do Sekretariatu Pani burmistrz i poprosiła o ustalenie terminu rozmowy z Panią Wiesławą Kwiatkowską Burmistrzem Miasta Milanówka .
Pani sekretarka poinformowała ją, że możliwy jest termin 22 listopada. Jednak mieszkanka nalegała , powołując się na słowa, które padły w przeczytanym oświadczeniu przez Panią burmistrz. Mieszkanka poprosiła również ,abym i ja , jako radna miasta Milanówka , mogła być obecna w czasie tej rozmowy. Pani Sekretarka odwoniła dzisiaj i poinformowała Panią Żanetę o terminie rozmowy w dniu 31 października. Powiedziała również, że jeżeli chce, aby przy rozmowie była radna, to musi mieć dla niej pisemne, notarialne pełnomocnictwo.
Tak więc narażono kobietę, która nie ma pieniędzy, na kolejny wydatek.
Odpowiedź 13-11-2017

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na pytanie do Burmistrza z dnia 27.10.2017 r. informuję, że w niniejszej sprawie nie znajdują zastosowania przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, albowiem nie toczy się żadne postępowanie w tym trybie z udziałem Pani Żanety. W związku z powyższym oraz wobec zgłoszonego zamiaru reprezentowania Pani Żanety przez osobę fizyczną zastosowanie znalazły przepisy Kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie (art.
95-97). Ze względu na szczególny charakter sprawy i przewidywaną sytuację wypowiadania się w imieniu i na rzecz Pani Żanety przez jej przedstawiciela w rozumieniu KC oraz wobec treści art. 95 § 2 KC, który stanowi, że "czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego" należało zweryfikować zakres udzielonego umocowania."


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Fabisiak
Sekretarz Miasta Milanówkado góry strony
Pytanie 29-05-2017, asz
Szanowna Pani Burmistrz,
Wielokrotnie zwracałam już Pani pracownikom uwagę, że system e-puap UMM nie działa jak należy (np. nie da sie w pisać nazwiska w polu nazwiska, nie są rozpoznawane znaki końca linii).
Dzisiaj odebrałam za pomoca e-puap dwie decyzje administracyjne od UMM (dokumenty dla których jest określony termin na odwołanie). Normalnie kiedy jakaś instytucja przesyła mi takie dokumenty przez e-puap wystawia tzw. UPD (odpowiednik zawiadomienia o liście poleconym). Dzięki temu dostaję mailowe powiadomienie, że pojawił się nowy dokument, a instytucja ma poświadczenie jego doręczenia w postaci odesłanego UPD. W Pani urzędzie jest to jednak z jakichś przyczyn niewykonalne. Jak się domyślam wynika to z tego, że używany w UMM archaiczny e-puap nie udostępnia takiej funkcjonalności. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie w jaki sposób więc Pani pracownicy mają zamiar wyliczyć czy odwołanie zostało złożone w terminie.
Wyrażam nadzieję, ze zdoła jednak Pani doprowadzić e-puap UMM do stanu używalności przed końcem tej kadencji.
Odpowiedź 13-06-2017

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani pytanie, informuję  iż problem z wpisaniem nazwiska w odpowiednim polu, jak również z rozpoznawaniem znaków końca linii należy zgłosić bezpośrednio do centrum pomocy Użytkowników Profilu Zaufanego w Centralnym Ośrodku Informatyki. W przypadku powiadomienia  UPD, bardzo dziękujemy za zasygnalizowanie problemu, co umożliwiło nam podjęcie działań celem usunięcia usterki. Jednocześnie informuję że wspomniane przez Panią decyzje zostały przesłane do Pani ponownie w prawidłowy sposób.


Z poważaniem
z up. Brmistrza Miasta Milanówka
Michał Piwek - Kierownik Referatu Organizacyjnego

do góry strony
Pytanie 11-03-2017, milanleaks.pl
Szanowna Pani Burmistrz,
Czy można byłoby doprowadzić e-puap Urzędu Miasta Milanówka do cywilizowanej formy? (tj. takiej jaka używana jest przez inne instytucje Powiatu Grodziskiego). Używanie jakiejś prehistorycznej formatki w której nazwisko trzeba podawać w polu imię (bo w polu nazwisko nie wchodzi) to nie jest dobry pomysł. Podobnie jak to, że znaki końca linii nie są rozpoznawane i wpisywany tekst zlewa się w jeden ciąg (co z pewnością ułatwia pracę obslugujacym taką wiadomość urzędnikom). O takich szczegółach jak to, że limit wielkości załaczników ledwie pozwala na dołączenie czegokolwiek nie ma co wspominać. Jeśli Referat Informatyki nie wie jak to zrobić to może zapytać w Starostwie Grodziskim, Sądzie Rejonowym w Grodzisku Maz. czy jakiejkolwiek innej instytucji, która opanowała trudną sztukę konfigurowania e-puapu w stopniu umożliwiajacym jego używanie przez chcącyc załątwić jakąś sprawę obywateli.
z poważaniem
milanleaks.pl
Odpowiedź 17-03-2017

Szanowna  Pani/Panie


Dziękuję za cenne uwagi,  jednocześnie pragnę  poinformować  że  Pani /Pana   sugestie  zostaną wzięte pod uwagę, podczas prac związanych z udostępnianiem formularzy  przez Urząd Miasta Milanówka na platformie EPUAP.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Jacek  Wojdyła – Informatyk w Zespole ds. Informatyki

do góry strony
Pytanie 12-02-2017, Ola
Szanowna Pani Burmistrz, czy na łamach "Biuletynu" można przybliżyć mieszkańcom sprawę działki przy ul. Okólnej 12? Jak to się stało, że Gmina nieruchomość zasiedziała, podzieliła na działki i sprzedała, a teraz właścicielom tej nieruchomości musi wypłacić odszkodowanie w wysokości 660 tysięcy złotych? Ile pieniążków de facto kosztowała nas, mieszkańców Milanówka, proces zasiedzenia tej nieruchomości (przeprowadzenie procedury sądowej, koszty podziału geodezyjnego i inne), ile pieniążków podatników kosztowały mediacje z byłymi właścicielami w połączeniu z kwotą odszkodowania dla nich za bezprawne przejęcie nieruchomości przez Gminę? Jak to się ma do kwoty uzyskanej przez Gminę ze sprzedaży tej nieruchomości? Czy wychodzimy in plus czy tez mieszkańcy muszą ponieść koszty decyzji urzędniczych? Kto jest odpowiedzialny za to całe zamieszanie z nieruchomością przy ul. Okólnej 12? Ten temat jest warty omówienia na łamach "Biuletynu", wszak w grę wchodzą setki tysięcy złotych pochodzących z naszych podatków. Mieszkańcom należy się rzetelna informacja o tak potężnych wydatkach z kasy miasta.
Odpowiedź 21-03-2017

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące udostępnienia informacji o sprawie nieruchomości przy ul. Okólnej 12, pragnę przekazać iż temat ten był już poruszany na łamach Biuletynu Nr 5/2016 wrzesień-październik w sekcji „Wybrane działania Burmistrza Miasta Milanówka” oraz Biuletynu Nr 6/2016 listopad-grudzień w artykule „To już 2 lata, czyli czas na podsumowanie”. Ponadto zagadnienie było przedmiotem szerszej dyskusji podczas sesji Rady Miasta Milanówka, jak również właściwych komisji, chociażby w przypadku podejmowania Uchwały Nr 241/XXVIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie ugody sądowej przez Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie dotyczącej wypłaty rekompensaty za bezzasadnie przejętą nieruchomość, oznaczoną obecnie w ewidencji gruntów i budynków dz. nr ew. 56/1, 56/2, 56/3 obr. 06-02 u zbiegu ul. Okólnej i ul. Grabowej (dawniej dz. nr ew. 56 obr. 06-02, przy ul. Okólnej 12 w Milanówku).
W ramach podsumowania informacji w tym zakresie, przekazuję iż faktycznie Gmina Milanówek nabyła przez zasiedzenie w 2011 r. (Postanowienie Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 10.05.2011 r. sygn.. akt. I Ns 466/09) nieruchomość przy ul. Okólnej 12 w Milanówku, oznaczoną dawniej w ewidencji gruntów i budynków dz. nr ew. 56 obr. 06-02. Następnie dokonany został podział nieruchomości, w wyniku którego wydzielono 3 działki: działkę nr ew. 56/1 pod poszerzenie ul. Okólnej, działkę 56/2 która została zbyta w trybie przetargu ustnego ograniczonego (135.000 zł) oraz działkę 56/3 która została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (500.000 zł). Jednakże w wyniku roszczeń do nieruchomości byłych jej właścicieli sądy powszechne stwierdziły (Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 11.08.2016 r. (sygn. akt: V Ca 3755/15) oraz Postanowienie Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny z dnia 23.12.2014 r. (sygn. akt: I Ns 742/12)), iż zasiedzenie nieruchomości odbyło się w sposób nieprawidłowy. Powyższe oznaczało, roszczenie byłych właścicieli o odszkodowanie z tytułu utraty prawa do nieruchomości. W ramach podjętych rozmów oraz negocjacji, strony zawarły w dniu 13.01.2017 r. warunkową ugodę zakładającą wypłatę odszkodowania w łącznej kwocie 660.000 zł. Rzeczone odszkodowanie zostało wypłacone pod koniec stycznia 2017, a sprawa traktowana jest przez Urząd jako zamknięta.
Odnosząc się do Pani pytań wskazuję, iż nie ma przeprowadzonych wyliczeń wszystkich pojedynczych czynności wykonywanych w sprawie, w związku z czym nie jest możliwym podanie takiej kwoty. Jeżeli chodzi o zasadnicze koszty, to Gmina Milanówek uzyskała z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości kwotę 635.000 zł, zaś wypłaciła odszkodowanie na poziomie 660.000 zł, z tym że jedna z działek pod poszerzenie drogi – ul. Okólnej o pow. 39 m2 pozostaje nadal we władaniu Gminy Milanówek. Na marginesie należy dodać, iż wypłacone odszkodowanie na kwotę 660.000 zł było wynikiem negocjacji obecnego Burmistrza Miasta, gdyż wyjściowo roszczenie byłych właścicieli opiewało na kwotę 750.000 zł.
W zakresie nieprawidłowości przy procedurze zasiedzenia, upraszczając należy wskazać iż wniosek o zasiedzenie nieruchomości z 2009 roku, oparty był o nierzetelnie zweryfikowany stan prawny i faktyczny nieruchomości.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Fabisiak  - Kierownik Referatu GNPP

do góry strony
Pytanie 09-02-2017, Robert Sierociński
Szanowna Pani, w wymaganym terminie złożyłem 3 projekty dotyczące budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Wszystkie trzy projekty nie zostały odrzucone. Jeden z projektów [1 Milanowska Bitwa Truskawkowa] nie znalazł się na liście do głosowania przez mieszkańców znajdującej się na stronie www i bip Milanówka. Nie zostałem poinformowany jako inicjator tego projektu o ewentualnym jego odrzuceniu. Bardzo proszę o wyjaśnienie tej sytuacji oraz przyczyn ewentualnego jego odrzucenia.
Odpowiedź 15-02-2017

Szanowny Panie,
Na stronie internetowej Miasta przedstawione zostały zgłoszone projekty i ich ocena formalna. Kolejnym etapem jest ocena merytoryczna dokonywana przez wybrane jednostki i referaty. Efektem oceny merytorycznej jest dopuszczenie lub odrzucenie projektu do głosowania, zatem ostateczna lista oddana do głosowania stanowi listę projektów zatwierdzonych merytorycznie. Pański projekt dotyczący I Bitwy Truskawkowej został odrzucony ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa przeprowadzenia takiej bitwy, obawy o zachowanie porządku w przestrzeni publicznej miasta, a także ze względu na wątpliwości zachowania fair-play uczestników takiej bitwy.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta Milanówkado góry strony
Pytanie 26-10-2016, Mieszkanka Milanówka
Szanowna Pani Burmistrz, chciałam spytać jak to jest, że rodziny mieszkające w mieszkaniach komunalnych w Milanówku, mające olbrzymie zadłużenia z czynszem nie ponoszą żadnych konsekwencji, czyli mają prąd, gaz, wodę i w najlepsze sobie mieszkają, śmiejąc się i opowiadając, że nikt im nic nie może zrobić, bo oni nie muszą płacić. Jest taka rodzina np. na osiedlu Berliny, ale to jest jedna z wielu rodzin. Proszę mi powiedzieć, jak to jest, że oni nie płacą latami i mieszkają, a np. pogorzelcy z Jolancina do dziś zostają bez dachu nad głową ? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Mieszkanka Milanówka
Odpowiedź 02-11-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że  konsekwencją zadłużenia czynszowego w lokalach komunalnych (w tym socjalnych) jest wypowiedzenie umowy najmu lokalu, a następnie złożenie do sądu przez właściciela lokalu (Gminę) pozwu o nakaz zapłaty oraz nakaz eksmisji. Jednakże najemcy posiadający zadłużenie, do czasu otrzymania prawomocnego postanowienia sądu nakazującego eksmisję, mogą nadal zamieszkiwać w lokalu. Dopiero po nadaniu nakazowi zapłaty oraz nakazowi eksmisji klauzuli wykonalności wierzyciel (Gmina) może wystąpić do komornika sądowego z wnioskiem o przeprowadzenie egzekucji. Nie jest tajemnicą, że sprawy sądowe trwają długo. Wiadomo również powszechnie, że nie ma żadnych ram czasowych, które wiązałyby sądy, jeśli chodzi o maksymalny czas trwania postępowania. O długotrwałości czy coraz częściej przewlekłości postępowania przesądza zwykle zakres postępowania. Jak wynika z powyższego procedura wyegzekwowania spłaty zadłużenia czynszowego jest  niestety czasochłonna i niejednokrotnie skomplikowana, nie oznacza to jednak, że Gmina nie podejmuje żadnych kroków wobec swoich dłużników, a jedynie ze względu na złożoność postępowania jest to proces wydłużony w czasie.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Pałuba - p.o. Dyrektora ZGKiM

do góry strony
Pytanie 18-09-2016, Grażyna
Bardzo ucieszyła mnie informacja o badaniach przesiewowych w celu wykrycia komórek nowotworowych, którym mogą poddać się mieszkańcy Milanówka. Niestety, mina mi zrzedła po przeczytaniu całości informacji. Okazuje się, że Gmina wspiera w ten sposób raczej emerytów i bezrobotnych, bo człowiek pracujący nawet nie ma szans zapisać się na te badania. Konieczność osobistego stawiennictwa w godz. 9.00-15.00 w UM w celu zapisania się na badania, wyklucza osoby pracujące, płacące podatki i de facto utrzymujące tym sposobem Gminę. Dlaczego nie można zorganizować zapisów np. w poniedziałek, kiedy Urząd jest czynny do 18.00, a nawet do 19.00 ??? Pracujący do odstrzału??? To w końcu Urząd dla Obywatela czy Obywatel dla Urzędu?
Odpowiedź 20-09-2016

Szanowna Pani,
Bardzo dziękuję za tą uwagę. Omyłkowo nie podałam w informacji innych godzin zapisu w poniedziałki, ale już poprawiłam ogłoszenie.  Podobnie jak w poprzednim roku będzie można zapisać się na badania w poniedziałek w godzinach od 9 do 18 .  Serdecznie zapraszam.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Katarzyna Wąsińska-Jano - Kierownik Referatu Oświaty

do góry strony
Pytanie 19-08-2016, zgłaszałem anonimowo
Dlaczego straż miejska ujawnia personalia osoby zgłaszającej, osobie wobec której jest przeprowadzana interwencja? Teraz ja muszę ponosić tego przykre konsekwencje bo osoba w sprawie której dzwoniłem mści się na mnie obgadując niestworzone rzeczy na mój temat moim sąsiadom, (sprawa dotyczyła zakłócania porządku ogólnie mówiąc). Dodam że przy zgłoszeniu telefonicznym nie podawałem swojego imienia i nazwiska, widocznie mój numer został kiedyś zapisany w bazie Straży jak kiedyś prosiłem o pomoc (tak się domyślam) i to zostało wykorzystane w przykry dla mnie sposób.

Chciałbym tylko uzyskać informację dlaczego tak się stało że sprawca dowiedział się kto zgłaszał?
Odpowiedź 11-10-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie bardzo dziękuję za informację o niewłaściwym zachowaniu podległych mi funkcjonariuszy. Aby odnieść się do tej konkretnej sprawy, muszę posiadać więcej informacji dotyczących przeprowadzanej interwencji. W mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem sprawy będzie osobiste spotkanie, na które zapraszam w każdy poniedziałek w godzinach 15-18.
 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński - Komendant Straży Miejskiej w Milanówku

do góry strony


Wersja do druku