Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 18-07-2015, beniamin edward benedykciński
Opinia dotycząca firmy “EKO BUD Hanna Młynarska”

Bożena 14 lipca 2013 o 11:44
Wykonała remont mojego wolno stojącego garażu. Krzywo położona glazura, spad wykonany pod ścianę, brak kratek ściekowych, . W zimie śnieg topniejący z kół samochodu tworzy kałuże, które spływają pod ścianę. Obsypujący się tynk. Zero pojęcia o remoncie! Nikomu nie polecam. Niedbalstwo i chałtura. Zero odpowiedzialności, Zero gwarancji. http://regon.info/520721/eko-bud-hanna-mlynarska/.data moze odbiegac nieco lecz tak wyglądają wszelkie działania podejmowane przez tą radna a nawet i jego brak działań .Jest jak wyszło na jaw dwulicowa najpierw była za burmistrzem jerzym wysockim teraz za pania kwiatkowska i taka jest do innych.Moje pytanie czy radny ma prawo nadużywac swojej władzy?z reszta jakiej władzy jest reprezentantem naszym w zarzadzie miasta.Jednakże poprosze o wykaz praw i obowiązków radnego w mieście, jego moc rządzenia .co moze a czego nie..
Odpowiedź 23-07-2015

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na poniższe zapytanie uprzejmie informuję, że radna Hanna Młynarska została wybrana do Rady Miasta Milanówka z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Milanówek Dziś i Jutro. Standardy postępowania Radnego Miasta Milanówka, w związku ze sprawowaną przez niego służbą publiczną wyznacza Kodeks Etyczny Radnych Miasta Milanówka, poniżej podaję link do strony miasta, na której został umieszczony Kodeks: http://www.milanowek.pl/miasto/pdf/kodeks_etyczny_radnego.pdf
Ponadto kompetencje rady miasta są zawarte w art. 18  ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95)<http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095>, poniżej podaję link do strony miasta, na której został umieszczony art. 18 ustawy:http://www.milanowek.pl/65,230,rada_miasta


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 19-06-2015, Ola
Chciałam zapytać, z jakich pieniędzy samorząd zamierza utrzymywać 5 osobową ukraińską rodzinę do czasu usamodzielnienia się ( co oznacza nie wiadomo jak długo)? Mam nadzieję, że samorządowcy ze swoich prywatnych, a nie z naszych podatków. Inaczej byłoby to niezręczne, w sytuacji kiedy na większość interpelacji mieszkańców Urząd odpowiada, że nie ma pieniędzy. Dobroczynność to fajna rzecz, tylko najlepiej jest ją świadczyć z własnych, prywatnych środków. Dobrze byłoby, gdyby milanowski samorząd bardziej przykładał się do dbania o mieszkańców Milanówka, a nie obywateli Ukrainy. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy na 90% obszaru Ukrainy życie toczy się normalnie.
Odpowiedź 26-06-2015

Szanowna Pani.
Ma Pani absolutną rację, twierdząc iż "dobroczynność to fajna rzecz” ale nade wszystko szlachetna i stanowiąca przywilej. Łatwiej ją świadczyć niż z niej korzystać. Siostry Urszulanki na  apel o pomoc dla uchodźców z Donbasu, zareagowały propozycją bezpłatnego użyczenia lokalu mieszkalnego na okres 1 roku. Samorząd inicjatywę tę poparł, deklarując pomoc w ramach obowiązujących przepisów.
Środki finansowe o które Pani pyta są środkami własnymi gminy przekazywanymi ośrodkowi pomocy społecznej do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163 ze zm.). Rodzina z Donbasu posiada kartę stałego pobytu, co w myśl art. 5 wyżej cytowanej ustawy uprawnia ją do korzystania na takich samych zasadach jak obywateli polskich do świadczeń z pomocy społecznej jak również zapewnia dostęp do rynku pracy tj. m.in. podjęcia zatrudnienia bez pozwolenia na pracę.
Samorząd Milanowski, jest jednym z wielu samorządów w Polsce, które zdecydowały się na tak zacny gest, jakim jest pomoc osobom, których zdrowie i życie było zagrożone i które nie  z własnej winy znalazły się tak bardzo trudnej sytuacji.
Każdy oczywiście ma prawo do własnego zdania i wątpliwości. Teraz jednak postarajmy się życzliwie przyjąć rodzinę, która szuka bezpiecznego miejsca dla siebie i swoich dzieci.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Elżbieta Ciesielska - Kierownik OPS w Milanówku

do góry strony
Pytanie 27-05-2015, Pytanie
Przed chwilą zobaczyłem komunikat na stronie www milanówka że urząd w piątek 5-go czerwca będzie zamknięty?. Chciałbym poznać ważny powód dlaczego tak skoro to normalny dzień?. akurat tego dnia chciałem niecierpiącą zwłoki sprawę w urzędzie załatwić. A z uwagi iż do milanówka mam daleko to jeszcze chciałem potwierdzić czy w pozostałe dni będzie otwarte? żebym nie pocałował klamki.
Odpowiedź 01-06-2015

Szanowny Pani,
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy za święto przypadające w sobotę pracownikom należy się inny dzień do odbioru. Ponieważ w tym roku 15 sierpnia przypada właśnie w sobotę, uznaliśmy wspólnie z pracownikami, że najlepszym do odbioru dniem jest właśnie 5 czerwca. Dlatego w tym dniu Urząd Miasta będzie nieczynny. Jednocześnie potwierdzam, że w pozostałe dni robocze funkcjonujemy w normalnych godzinach urzędowania tzn. w poniedziałki od godz. 8 do godz. 18-tej (a Biuro Rady Miasta i Urząd Stanu Cywilnego od godz. 10 do godz. 19-tej), od wtorku do czwartku w godz. 8-16 i w piątki w godz. 8-15.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka


 

do góry strony
Pytanie 18-05-2015, Eliza
Zapytanie w sprawie wyników audytu kadrowego.

Kiedy będą wyniki audytu kadrowego? Firma która wygrała zlecenie za 22 500 zł miała na to miesiąc czasu od lutego licząc.
Odpowiedź 12-06-2015

Szanowna Pani
Odpowiadając na pytanie dotyczące audytu kadrowego, należy wyjaśnić, że audyt wewnętrzny (zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych audyt wewnętrzny może być wykonywany przez podmioty spoza organizacji) stanowi narzędzie dla kierownika jednostki sektora finansów publicznych służące do poprawy funkcjonowania tej jednostki. Zgodnie bowiem z art. 272 ust. 1 ustawy o finansach publicznych „audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze”. Sprawozdanie z audytu zawierające zalecenia dotyczące funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostce nie jest więc dokumentem, który automatycznie powoduje zmiany w jednostce. W uzasadnionych przypadkach kierownik komórki lub jednostki audytowanej może bowiem odmówić realizacji zaleceń wynikających ze sprawozdania. Taka funkcja sprawozdania z realizacji zadania audytowego jednoznacznie świadczy o tym, że jest to dokument o charakterze wewnętrznym – zawiera wskazówki dla kierownika jednostki odnośnie poprawy jej funkcjonowania. Jest to zasadnicza różnica pomiędzy audytem a kontrolą, której podstawową funkcją jest wykrycie nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie i likwidacja ich skutków, a nie zidentyfikowanie słabych punktów kontroli zarządczej w jednostce. W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądów administracyjnych dokumenty o takim charakterze nie stanowią informacji publicznej (np. wyrok NSA z 17 października 2013 r., sygn. akt I OSK 1105/13). Co więcej, w uzasadnieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 14/13, uchylającego art. 272 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Trybunał podzielił swoje stanowisko z wyroku z dnia 13 listopada 2013 r. sygn. akt P 25/12, w którym stwierdził  m.in.: „od «dokumentów urzędowych» w rozumieniu art. 6 ust. 2 u.d.i.p. odróżnia się zatem «dokumenty wewnętrzne» służące wprawdzie realizacji jakiegoś zadania publicznego, ale nieprzesądzające o kierunkach działania organu. Dokumenty takie służą wymianie informacji, zgromadzeniu niezbędnych materiałów, uzgadnianiu poglądów i stanowisk. Nie są jednak wyrazem stanowiska organu, wobec czego nie stanowią informacji publicznej”. W mojej opinii sprawozdania z audytu wewnętrznego nie wyrażają stanowiska organu – Burmistrza Milanówka, lecz opinię audytora realizującego zadanie oraz jego sugestie dotyczące usprawnienia systemu kontroli zarządczej. Dlatego też sprawozdanie z audytu „kadrowego” Urzędu Miasta Milanówna nie stanowi informacji publicznej.
Mając jednak świadomość zainteresowania mieszkańców wynikami audytów, które mogą wpływać na poprawę funkcjonowania Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Audyt wewnętrzny” opublikowane zostaną podsumowania z przeprowadzonych zadań audytowych.


 


 


 


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 11-05-2015, Roberto
Dlaczego do tej pory nie ma na stronie miasta nowego Biuletynu numerr 2 z 2015 roku? Nie powstał czy ktoś zapomniał go dodać? Do domu też nie dostałem...
Odpowiedź 02-06-2015

Szanowny Panie,
Bardzo przepraszamy za opóźnienie.
Biuletyn Miasta Milanówka nr 2 jest już dostępny na stornie miasta pod adresem http://milanowek.pl/85,212,biuletyn_miasta_milanowka
Jeżeli chodzi o niedostarczenie Pańskiego egzemplarza do posesji bardzo prosimy o adres. Dystrybutor zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji i uczulony przy kolportażu kolejnego numeru.


 Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 06-05-2015, krzysztof
Pani burmistrz prosze o porawienie sprawozdania z prac burmistrza za miesiąc marzec w pliku pdf bo jest nieczytelny
Odpowiedź 01-06-2015

Szanowny Panie,
Bardzo dziękujemy za zgłoszenie. Wszystkie sprawozdania z prac burmistrza z 2014 i 2015 r. zostały sprawdzone przez pracowników Urzędu Miasta i wyświetlają się prawidłowo –http://milanowek.pl/2017,465,sprawozdanie_z_biezacych_prac.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Zajączkowska - Kierownik Referatu Organizacyjnego

do góry strony
Pytanie 05-05-2015, anna Terlicka
Mam jeszcze jedno pytanie do Pani burmistrz. kiedy bedą znane wyniki przeprowadzanych audtyów. Mamy juz maj a zadna nformacja do nas jako mieszkancow nie wplynela. Co i rusz slyszylmy za to o nowych audytach, za którmi zapewne idą pieniadze.Co mamy zatem myslec, skoro sie nas o niczym nie informuje?
Odpowiedź 12-06-2015

Szanowna Pani,
Odpowiadając na pytanie dotyczące audytu kadrowego oraz z audytu funkcjonowania Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Milanówka, należy wyjaśnić, że audyt wewnętrzny (zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych audyt wewnętrzny może być wykonywany przez podmioty spoza organizacji) stanowi narzędzie dla kierownika jednostki sektora finansów publicznych służące do poprawy funkcjonowania tej jednostki. Zgodnie bowiem z art. 272 ust. 1 ustawy o finansach publicznych „audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze”. Sprawozdanie z audytu zawierające zalecenia dotyczące funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostce nie jest więc dokumentem, który automatycznie powoduje zmiany w jednostce. W uzasadnionych przypadkach kierownik komórki lub jednostki audytowanej może bowiem odmówić realizacji zaleceń wynikających ze sprawozdania. Taka funkcja sprawozdania z realizacji zadania audytowego jednoznacznie świadczy o tym, że jest to dokument o charakterze wewnętrznym – zawiera wskazówki dla kierownika jednostki odnośnie poprawy jej funkcjonowania. Jest to zasadnicza różnica pomiędzy audytem a kontrolą, której podstawową funkcją jest wykrycie nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie i likwidacja ich skutków, a nie zidentyfikowanie słabych punktów kontroli zarządczej w jednostce. W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądów administracyjnych, dokumenty o takim charakterze nie stanowią informacji publicznej (np. wyrok NSA z 17 października 2013 r., sygn. akt I OSK 1105/13). Co więcej, w uzasadnieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 14/13, uchylającego art. 272 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, Trybunał podzielił swoje stanowisko z wyroku z dnia 13 listopada 2013 r. sygn. akt P 25/12, w którym stwierdził  m.in.: „od «dokumentów urzędowych» w rozumieniu art. 6 ust. 2 u.d.i.p. odróżnia się zatem «dokumenty wewnętrzne» służące wprawdzie realizacji jakiegoś zadania publicznego, ale nieprzesądzające o kierunkach działania organu. Dokumenty takie służą wymianie informacji, zgromadzeniu niezbędnych materiałów, uzgadnianiu poglądów i stanowisk. Nie są jednak wyrazem stanowiska organu, wobec czego nie stanowią informacji publicznej”. W mojej opinii sprawozdania z audytu wewnętrznego nie wyrażają stanowiska organu – Burmistrza Milanówka, lecz opinię audytora realizującego zadanie oraz jego sugestie dotyczące usprawnienia systemu kontroli zarządczej. Dlatego też sprawozdanie z audytu „kadrowego” i z audytu funkcjonowania Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Milanówka nie stanowią informacji publicznej.
Mając jednak świadomość zainteresowania mieszkańców wynikami audytów, które mogą wpływać na poprawę funkcjonowania Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Audyt wewnętrzny” opublikowane zostaną podsumowania z przeprowadzonych zadań audytowych.


 


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 03-05-2015, Stanisław
Witam, dlaczego mieszkańcy obwodu wyborczego nr nie dostali informacji do skrzynek pocztowych o wyborach uzupełniających?
Odpowiedź 12-05-2015

Szanowny Panie,
Wszystkie informacje na temat wyborów uzupełniających do Rady Miasta w okręgu nr 2 są podawane na stronie miasta Milanówka, w Biuletynie Informacji Publicznej, rozwieszane na tablicach informacyjnych w Urzędzie oraz na tablicach i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta. W tym tygodniu będą rozwieszane ponownie. Dodatkowo informacja na ten temat została podana w Biuletynie Miasta, który pod koniec ubiegłego tygodnia trafił do mieszkańców. Żadne przepisy nie zobowiązują Urzędu do indywidualnego informowania mieszkańców o wyborach poprzez rozsyłanie korespondencji do skrzynek pocztowych.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Zajączkowska - Urzędnik Wyborczy

do góry strony
Pytanie 18-04-2015, Ola
Na stronie miasta zamieszczona jest informacja o obchodach święta 3 Maja. Niestety, brak informacji o tym, gdzie będzie się odbywać opisana część artystyczna.
Odpowiedź 24-04-2015

Szanowna Pani,
Część artystyczna w tym roku planowana jest na zielonym skwerze za Pomnikiem Bohaterów na Placu Stefana Starzyńskiego, stąd nieopisana jest ta dodatkowa lokalizacja. W przypadku brzydkiej pogody ta część przeniesiona będzie do Milanowskiego Centrum Kultury. Dziękujemy za sugestię i dopełnimy informacji na stronie miasta.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Monika Samoraj - p.o. Kierownika Referatu Komunikacji Społecznej


 

do góry strony
Pytanie 12-04-2015, Kamil
Chciałbym pogatulować naszej pani burmistrz wyboru osób do roznoszenia biuletynu kiedyś gdy p.Piotr roznosił docierał wszędzie i był zawsze na czas a w tym momęcie w jednym miejscu jest rozniesiony w drugim nie jest to nie poważne!!!! Proszę o przywrócenie starych dobrych ludzi od tego
Odpowiedź 24-04-2015

Szanowny Panie,
W wyniku zapytania skierowanego do firm zajmujących się kolportażem materiałów na terenie Milanówka najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  B-direct co obligowało nas do podpisania umowy właśnie z tą firmą. Umowa była podpisana tylko na kolportaż jednego numeru i nie będzie kontynuowana w związku z zaistniałą sytuacją. Wzywaliśmy firmę ponownie do rozniesienia biuletynu w miejsca,  które były na bieżąco zgłaszane do Urzędu Miasta jednak okazało się, że firma nadal nie dostarczyła Biuletynu pod wszystkie wskazane adresy. Postaramy się aby taka sytuacja nie miała już miejsca. Biuletyn obecnie można dostać w  sklepach SPOŁEM na terenie Milanówka jak również w budynkach A,B,C Urzędu Miasta.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta
Monika Samoraj - p.o. Kierownika Referatu Komunikacji Społecznej

do góry strony


Wersja do druku