Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 25-02-2015, Mieszkańcy Polesia
Wielce Szanowna Pani Burmistrz.

Mamy pytanie, kiedy przewidujecie Państwo wprowadzenie MPZP na terenie Milanówka Polesia na wysokości ulicy Nadarzyńskiej, Wiatracznej, Jodłowej, Brwinowskiej?.
Równocześnie dlaczego na terenie Polesia tolerowane jest działanie zakładów przemysłowych? Zapraszając Panią Burmistrz na Polesie z gospodarską wizytą, pozostajemy z poważaniem.
Odpowiedź 06-03-2015

Szanowni Państwo,
W ramach procedowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Polesie” (obejmującego rejon pomiędzy ulicami: Nadarzyńską, Jodłową i Wiatraczna oraz  wschodnią granica miasta)  było przewidziane, poprzedzające go, przeprowadzenie procedury zmiany obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka, dla obszaru obejmującego teren MPZP.
W związku z podjętą w dniu 11 września 2014 r. Uchwałą Nr 493/XL/2014 Rady Miasta Milanówka w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka dla całego obszaru miasta, kontynuowanie prac nad planem zostało wstrzymane. Dopiero po sporządzeniu aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, będzie możliwe ewentualne podjęcie dalszych prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Środki na wykonanie pierwszego etapu prac nad Studium zostały zarezerwowane w tegorocznym budżecie miasta i prace te zostały rozpoczęte. Nieznany jest jednak dokładny termin zakończenia prac i uchwalenia studium,  co nie pozwala na jednoznaczne określenie terminu wznowienia prac nad planem, zmierzających do jego uchwalenia.
Odnośnie działania na terenie Polesia zakładów przemysłowych informuję, iż na powyżej wymienionym obszarze, według mojej wiedzy, takowe się nie znajdują. Wobec tego nie jestem w stanie odnieść się do tej kwestii.
Jednocześnie bardzo dziękuję za zaproszenie na „wizytę gospodarską”. Bardzo często pojawiam się w różnych rejonach naszego miasta, więc przy najbliższej okazji zawitam również i w te strony.
 


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 03-02-2015, Mateusz Skoneczny
Witam,
Jakiś czas temu została przyjeta uchwała w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego terenu Śródmieście.
Chciałbym się dowiedzieć kiedy ten plan wchodzi w życie ?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Odpowiedź 10-02-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuje, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście” został przyjęty uchwałą Nr 528/XLII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 06 listopada 2014 r.,  opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Maz. z  dn. 03.02.2015 r. pod poz. 961. W związku z tym, że w uchwale przyjmującej plan zapisano „uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego” plan będzie obowiązywał od dnia 06.03.2015 r.


Dodatkowo przesyłam link pod którym znajduje się przedmiotowa uchwała: http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=961.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Fabisiak - po. Kierownika Referatu GNPP 

do góry strony
Pytanie 29-01-2015, Daniel
Dzień dobry.
Chciałbym sie dowiedziec kiedy mają Państwo w palanach aktualizacje planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Czubińska
Odpowiedź 10-02-2015

Szanowny Panie,
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania osiedla Czubińska będzie możliwa do realizacji po sporządzeniu „nowego” Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka, które zastąpi obecnie obowiązujące. Procedury planistyczne to zadania rozciągnięte w czasie, które obejmują szereg czynności niezależnych od tut. Urzędu, czy od potencjalnego wykonawcy, np. opiniowanie i uzgadnianie z organami właściwymi w sprawie (zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. nr 647 z późn. zm.). Ponadto tego typu opracowania charakteryzują się dokładnością, szczegółową analizą terenu oraz wykonaniem dodatkowych opracowań, takich jak Ekofizjografia, czy prognoza oddziaływania na środowisko.
Wobec powyższego realizacja opracowania „nowego” Studium została przewidziana na lata 2015 – 2017, a w tegorocznym budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe na wykonanie pierwszego etapu prac nad Studium.
Nieznany jest jednak dokładny termin zakończenia prac i uchwalenia studium, toteż nie jest możliwy do określenia termin sporządzenia „aktualizacji” planu Czubińska.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Fabisiak - po. Kierownika Referatu GNPP 

do góry strony
Pytanie 03-01-2015, Monika Matuszczak
Pani Burmistrz bardzo się cieszę że wygrała pani wybory ,myślę że coś się w końcu zmieni w inaszym miescie.Jestem mieszkanką osiedla tbs łęgi chciała bym wiedzieć czy coś może pani zrobić w naszej patowej sytuacji,miały być to mieszkania dla średnio zamożnych a mi się wydaje że tu mieszkają najbogatsi mieszkańcy Milanówka [czynsz dla 4 osobowej rodziny wynosi 1140 zł].Czy jest jakaś możliwość żebyśmy mogli być samodzielną wspólnotą mieszkaniową nie na łasce tbs Pruszków. Z góry dziękuje i pozdrawiam
Odpowiedź 12-01-2015

Szanowna Pani,
dziękuję za sygnał dotyczący sprawy TBS. Rozumiem Pani sytuację. Poprosiłam o dokładne sprawdzenie sprawy.
Zgodnie z ideą przyświecającą Towarzystwu Budownictwa Społecznego czynsz płacony przez najemcę TBS zawiera nie tylko opłaty eksploatacyjne, koszty remontów, ale także ratę kredytu który TBS zaciągnął na budowę domu. Dzięki temu można wprowadzić się do mieszkania płacąc zaledwie niewielką część jego wartości, tzw. opłatę partycypacyjną. W przeciwieństwie do mieszkań kupowanych na wolnym rynku, nie trzeba finansować całości inwestycji.
Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki TBS „Zieleń Miejska” z 19 lutego 2013r. stawka czynszu za metr kwadratowy mieszkania w TBS na terenie gminy Milanówek (sfinansowanych z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) została ustalona w wysokości 10,95 zł za metr kwadratowy . To oznacza, że opłata za zajmowany przez Panią lokal wynosi 557,14 zł, a pozostała część sumy o której Pani wspomina w pytaniu, to koszty m. in. dostawy mediów.
Zgodnie z Ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego (art. 33 e ust. 1) istnieje możliwość wykupu mieszkania w TBS. W tej kwestii musiałaby Pani złożyć wniosek do TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Gordziałkowskiego 9.


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka 


 


  

do góry strony
Pytanie 07-11-2014, Jarosław Jankowski
Moje pytanie dotyczy planów gminy na budowę galerii handlowej w miejscu obecnego bazarku:

1) czy plan zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia dopuszcza możliwość zbudowania w miejscu bazarku supermarketu albo nawet hiper?
2) Czy gmina dopuszcza i popiera w ogóle taki pomysł/projekt by coś budować w miejscu bazarku?
Odpowiedź 19-11-2014

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że ustalenia planu, przekazanego przez Burmistrza Miasta pod obrady Rady Miasta (projekt), jak i już przyjęty przez Radę Miasta, na sesji w dniu 06 listopada br., uchwałą nr 528/XLII/14 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Śródmieście”, wykluczały i wykluczają likwidację targowiska miejskiego.
Teren targu określony jest w planie miejscowym symbolem UC1 (teren zabudowy usług handlu i kultury). Zapisy planu, odnoszące się do tego terenu funkcjonalnego, w § 55 pkt. 7 tekstu uchwały określają, że usługi handlu na tym terenie muszą być realizowane w formie targowiska lub hali targowej.
Dodatkowo, aby wykluczyć możliwość ograniczenia powierzchni targowiska przez usługi kultury, dodany został, w formie autopoprawki do tekstu uchwały zgłoszonej przez Burmistrza Miasta, pkt. 8 w § 55 w brzmieniu: „usługi kultury mogą być realizowane wyłącznie w drugiej kondygnacji”.
Ponadto uwzględniając głosy mieszkańców, Burmistrz Miasta zgłosił również autopoprawkę polegającą na usunięciu z § 52 ustępu trzeciego, który brzmiał: „Na terenie UC1 dopuszcza się lokalizowanie parkingu podziemnego”.
Przyjęty przez Radę Miasta miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście”, ustala dla terenu obecnego targowiska realizację i utrzymanie zabudowy usług handlu i kultury oraz dopuszcza realizację i utrzymanie innych usług nieuciążliwych, sieci i obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów towarzyszących takich jak: miejsca postojowe, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura. Dopuszcza lokalizację obiektów maksymalnie 2 kondygnacyjnych o wysokości budynku do 12 m.
Biorąc pod uwagę powyższe jeszcze raz podkreślam, że zapisy te gwarantują, że na tym terenie był, jest i będzie targ  i nie może powstać obiekt typu „supermarket”. Ustalenia planu umożliwiają modernizację targowiska w formie uporządkowania i ujednolicenia obecnie istniejących obiektów, czy wykonanie jego zadaszenia, czy może w perspektywie czasu i rozwoju miasta, powstanie np. hali targowej z nadbudową przeznaczoną na działalność kulturalną, która jest również ważnym aspektem naszego miasta.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Fabisiak - po. Kierownika Referatu GNPP 

do góry strony
Pytanie 10-08-2014, kasia
Szanowy Panie Burmistrzu,

na początku br. był ponownie wyłozny projekt MPZP dla terenu śródmieśćie. do 21 lutego 2014 mozna było składać uwagi w/w projektu. chciałam zapytać na jakim etapie jest MPZP dla Sródmieścia? Czy rozpatrzył Pan już złozone uwagi? czy w internecie zostaną opublikowane uwagi jak i odpwiedzi? kiedy zostanie uchwalny MPZP dla tego rejonu?Z poważaniem

Kasia
Odpowiedź 18-08-2014

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani zapytanie uprzejmie informuję, że uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście” w Milanówku, który był wyłożony do publicznego wglądu w dniach 30.12.2013 r. do 31.01.2014 r., zostały rozstrzygnięte przez Burmistrza Miasta Milanówka Zarządzeniem Nr 46/VI/14 z dnia 14 marca 2014 r. Przedmiotowe zarządzenie wraz z załącznikiem dostępne jest na stronie BIP Urzędu Miasta Milanówka w zakładce „Zarządzenia Burmistrza…”.
(link do zarządzenia: http://bip.milanowek.pl/infoplik/8314/1752,0
oraz link do załącznika: http://bip.milanowek.pl/infoplik/8315/1752,0).
Obecnie projekt planu jest w fazie ponownych uzgodnień  w związku z rozstrzygnięciem uwag złożonych w trakcie ww. wyłożenia do publicznego wglądu i wprowadzenia licznych zmian do projektu, wynikających z tego rozstrzygnięcia (w myśl art. 17 pkt. 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. z 2013 r. poz. 647 z późn. zm.). Przewidywany termin zakończenia prac planistycznych dotyczących przedmiotowego projektu planu to przełom września i października br. Przy czym termin ten  zakłada najbardziej pomyślny wariant i jest w znacznej mierze uzależniony od organów uzgadniających, wobec tego może ulec zmianie.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Fabisiak
p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego


 

do góry strony
Pytanie 21-03-2014, Grzegorz
Witam.
Chciałem się dowiedzieć dlaczego blokowane jest działanie syndyka który chce sprzedać teren po MIFAM S.A. Sprzedaż tych działek jest jedyną szansą na odzyskanie pieniędzy przez byłych pracowników upadłego zakładu.
Odpowiedź 26-03-2014

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pańskie pytanie, uprzejmie informuję, iż w tej sprawie proszę się zwrócić bezpośrednio do syndyka, ponieważ Urząd nie podejmuje żadnych czynności blokujących działania syndyka, który to chce sprzedać teren po MIFAM S.A.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Piotr Kalbarczyk - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

do góry strony
Pytanie 07-01-2014, Bogdan Kuśpit
Witam,

Nie wiem czy pytanie zadane jest w odpowiedniej katagorii ale dotyczy warunków zabudowy wydawanych przez Burmistrza. Uprzejmie proszę o skierowanie do odpowiednich osób.

Jakiś czas temu zbudowałem dom - na podstawie wydanych warunków zabudowy, w ramach których było wymaganie zapewnienia miejsca do selektywnej segregacji śmieci. Po konsultacjach z architektem, po przejrzeniu prawa budowlanego oraz mając na uwadze fakt że żyjemy w XXI wieku w Mieście Ogrodzie drogą intensywnej analizy i wnioskowania doszliśmy do konkluzji: musimy zbudować altanę śmietnikową przy posesji gdzie:
1. gromadzić będziemy śmieci
2. śmieci nie będą szpecić posesji
3. śmieci będą niedostępne dla ptaków, kotów i psów
4. śmieci będą zabierane przez specjalistyczną firmę, która dokona ich utylizacja

Ku naszemu zdumieniu śmieci w Milanówku gromadzi się w workach i należy je wystawiać przed posesję. Co prawda pytaliśmy w Referacie Środowiska o to czy śmieci będą zabierane z altan śmietnikowych - i uzyskaliśmy zapewnienie że tak się to będzie odbywać (i odbywa póki co) ale jednocześnie w Biuletynie Milanówka wielokrotnie pisano o konieczności wystawiana worków przed posesje (koniecznie w dniu odbioru śmieci, z uwagi zwierzęta które rozrywają worki....)

I po tym przydługim wstępie pytania:
- czy Miasto Ogród Milanówek zamierza zrezygnować w wydawanych warunkach zabudowy z konieczności zapewnienia miejsca segregacji śmieci na rzecz gromadzenia śmieci w workach wystawianych przed posesję?
- czy Burmistrz Miasta Ogrodu Milanówek dostrzega brak logiki pomiędzy wystawianiem worków na śmieci przed posesją a koniecznością budowy altan śmietnikowych?

Worki na śmieci przed posesjami to jest drobna sprawa, ale powodująca bezsensowną uciążliwość dla mieszkańców którzy te altany mają lub do ich budowy zostali niejako zmuszeni.
Jako osoba, która poniosła koszty budowy altany śmietnikowej obiecuję iż w przypadku uporczywego nakłaniania mnie do wystawiania worków z altany przed posesję wystąpię na drogę sądową przeciwko Miastu i Burmistrzowi w celu zwrotu kosztów budowy tejże altany.

Pozdrawiam
Odpowiedź 08-01-2014

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że Mieszkaniec, posiadający altanę śmietnikową, która znajduje się w ogrodzeniu posesji, nie musi wystawiać odpadów poza altanę. Firma świadcząca usługi odbioru odpadów komunalnych będzie odbierała odpady z altan śmietnikowych, które będą dostępne dla pracowników firmy.
Jednocześnie informuję, że powyższa informacja ukaże się na stronie internetowej Miasta Milanówka oraz w najbliższym Biuletynie Miasta.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Tomasz Łyszcz - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią 

do góry strony
Pytanie 10-10-2013, Jaroslaw Pawluczuk
Za pośrednictwem Pana Urzędu zadałem w czerwcu tego roku pytanie na temat legalności działania Świetlicy środowiskowej przy Szkolnej ,które było skierowane do
Samodzawowego Kolegium Odwoławczego.
W związku z tym spodziewam sie za Panskim pośrednictwem odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Odpowiedź 16-10-2013

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie, informuję, że dotyczy ono kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w trybie dostępu do informacji publicznej. Proszę zwrócić się do Urzędu Miasta Milanówka ze stosownym wnioskiem.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska - p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

do góry strony
Pytanie 08-08-2013, Jarosław Jankowski
Ponieważ nie mogę osobiście uczestcziczyć w konsultacjach w sprawie placu zabaw na terenie Amfiteatru przy ul. Fiderkiewicza. Chciałbym mieć możliwość wypwiedzenia się drogą mailową. Dlatego zwracam się z prośbą o udostępnienie wstępnych założeń tego projektu.
Odpowiedź 13-08-2013

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że dotyczy ono kwestii, których udzielenie jest możliwe w trybie dostępu do informacji publicznej, w związku z  czym proszę o złożenie do Urzędu Miasta Milanówka stosownego wniosku.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Karolina Krajewska - Podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony


Wersja do druku