Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 26-07-2013, Ewa Januszewska SRDM
Szanowny Panie,
Co dzieje się z Uchwałą RM Milanówka dotyczącą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu "Turczynek - A" w Milanówku? Jaka jest decyzja Wojewody Mazowieckiego w sperawie tej uchwały?
Z jakich powodów odwołał Pan przetarg na zbycie zabytkowej nieruchomości "Turczynek"
Odpowiedź 12-08-2013

Szanowna Pani,
Uchwała  z dnia 25 kwietnia 2013 r. Rady Miasta Milanówka Nr 276/XXVI/13 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu Turczynek A” została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Rocznik 2013 poz.8170 w dniu 17.07.2013r.
Wojewoda Mazowiecki, w ustawowo wyznaczonym terminie, nie wydał orzeczenia nadzorczego o nieważności uchwały, w związku z czym uchwała została przekazana do publikacji.
Ogłoszenie o przetargu, po wejściu w życie miejscowego planu j.w., musi zostać zweryfikowane, tak więc przetarg został chwilowo odwołany


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska - p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 

do góry strony
Pytanie 25-07-2013, milanleaks.pl
Ile jest na terenie Milanówka obrębów geodezyjnych?
Odpowiedź 30-07-2013

Szanowni Państwo,
zadane pytanie dotyczy kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w trybie dostępu do informacji publicznej. Proszę zwrócić się do Urzędu Miasta Milanówka ze stosownym wnioskiem.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska - p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 

do góry strony
Pytanie 16-07-2013, milanleaks.pl
Dlaczego Miasto Milanówek podzieliło działkę nr 5, obr 07–01 na działki 5/1 oraz 5/2? Jakie były koszty związane z tą operacją?
Odpowiedź 19-07-2013

Szanowni Państwo,


zadane pytanie dotyczy kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w trybie dostępu do informacji publicznej. Proszę zwrócić się do Urzędu Miasta Milanówka ze stosownym wnioskiem.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska
p.o. Kierownika Referatu Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej

do góry strony
Pytanie 29-04-2013, Anna
Chciałabym dowiedzieć się czy jest/ będzie sporządzany plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący ul. Szkolną
Odpowiedź 10-05-2013

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że na chwilę obecną brak jest obowiązującego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ul. Szkolną  i nie przewiduje się w najbliższym czasie opracowywania takiego dokumentu dla przedmiotowego terenu.
Realizacja jakichkolwiek inwestycji na omawianym terenie możliwa jest na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bądź ustalenia lokalizacji i inwestycji celu publicznego, w myśl art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).


Z poważaniem
z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Tomasz Krysiak - Kierownik Referatu GiGP

do góry strony
Pytanie 09-02-2013, Janusz Ostrowski
Szanowny Panie Burmistrzu,

W nawiązaniu poniższego pytania Stowarzyszenia Razem dla Milanówka i mało zrozumiałej odpowiedzi kierownika Referatu Geodezji, uprzejmie proszę o podanie jednoznacznej odpowiedzi co do stanu procedury planistycznej nad miejscowym planem zagospodarowaniu przestrzennego dla terenu Śródmieścia w Milanówku.

Proszę o jednoznaczne stanowisko w sprawie tzw. „notatki Krysiaka”, która już obrosła w Milanówku niemalże legendą, bo kierowany przez Pana Urząd Miasta nie zdecydował się przez okres niemalże miesiąca na wydanie jakiekolwiek komunikatu w sprawie niedojścia w dniu 16.01.2013 r. do skutku publicznej dyskusji nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia w Milanówku, z powodu zaniedbań urzędników i nieobecności Pana Burmistrza.

--------------------------
Przypominam, że tzw. „notatka Krysiaka” krążąca po Milanówku w kilku egzemplarzach miała treść:

„Milanówek dnia 16 stycznia 2013 r. godz. 16.00
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Śródmieście" w Milanówku zorganizowana w dniu 16 stycznia 2013 r. nie została przeprowadzona, gdyż uznano warunki lokalowe, w których zorganizowano spotkanie za nieodpowiednie (sala konferencyjna była niedostępna).
W związku z powyższym ustalono, iż ZOSTANIE POWTÓRZONA PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU zgodnie z art. 17 pkt 10 i 11 (ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), tj. OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU PLANU DO PONOWNEGO WGLĄDU oraz o organizowanej dyskusji w okresie powtórnego wyłożenia.”
-----------------------

W świetle powyższego przede wszystkim – proszę o jednoznaczną odpowiedź na pytanie:

Czy Urząd Miasta Milanówka dotrzyma deklaracji zawartej w przytoczonej „notatce Krysiaka”, powtarzając wskazane tam czynności, a także organizując spełniającą cywilizowane standardy dyskusję publiczną nad projektem planu do terenu Śródmieścia w Milanówku?
Odpowiedź 14-02-2013

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że do dnia 21.02.2013 r. trwa zbieranie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Śródmieście"  wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 27.12.2012 r. do 31.01.2013 r.
Ponowne wyłożenie ww. projektu planu miejscowego  do publicznego wglądu wyznaczono w dniach od 18.02.2013 r. do 19.03.2013 , z terminem składania uwag do dnia 10 kwietnia 2013 r. Stosowne obwieszczenia w tej sprawie zostały podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w Biuletynie Miasta Milanówka oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta.
Jednocześnie informuję, że moja obecność na spotkaniu nie jest konieczna. Podczas dyskusji nie są podejmowane decyzje, przy których niezbędna byłaby obecność Burmistrza Miasta, a obecność autorów projektu planu oraz pracowników zajmujących się procedowaniem planu jest wystarczająca dla w/w czynności, co potwierdza dotychczasowa praktyka.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Tomasz Krysiak - Kierownik Referatu GiGP

do góry strony
Pytanie 31-01-2013, Stowarzyszenie Razem dla Milanówka
Panie Burmistrzu,
w związku z notatka sporządzoną w dniu 16 stycznia br. przez p. kierownika Tomasza Krysiaka
a dotycząca nieskuteczności omówienia projektu MPZP dla terenu "Śródmieście" w Milanówku
prosimy o stwierdzenie:
1. czy do tej pory wszczęta procedura wyłożenia w/w projektu planu zostanie unieważniona;
2.czy procedura wyłożenia w/w projektu planu zostanie powtórzona;
3. kiedy zostaną podane do publicznej wiadomości stosowne ogłoszenia?
Obecnie dostępna informacja znajdująca się na stronach internetowych Miasta może utwierdzać w przekonaniu, że ogłoszenie o wyłożeniu w/w projektu planu we wskazanych w nim terminach jest aktualne.
z poważaniem
Ewa Januszewska
Stowarzyszenie RDM
Odpowiedź 08-02-2013

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani zapytanie informuję:
ad 1) procedura wyłożenia do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Śródmieście" w Milanówku trwająca w dniach od 27.12.2012 r. do 31.01.2013 r., z terminem składania uwag do dnia 21.02.2013 r. nie zostanie unieważniona;
ad 2) nawiązując do notatki z dnia 16 stycznia 2013 r, na którą się Pani powołuje ponownie informuję, że procedura wyłożenia ww. projektu planu miejscowego zostanie powtórzona;
ad 3) ogłoszenie w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu omawianego projektu planu miejscowego zostanie podane do publicznej wiadomości w ciągu najbliższego tygodnia, ze względu na konieczność dostosowania się do możliwości wydawniczych prasy lokalnej.
Ponadto podkreślam, że obecnie dostępna informacja znajdująca się na stronach internetowych podaje, że wyłożenie projektu planu zakończyło sie z dniem 31.01.2013 r., a nadal aktualny jest termin składania uwag, tj. do dnia 21.02.2013 r.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Tomasz Krysiak - Kierownik Referatu GiGP

do góry strony
Pytanie 28-01-2013, Zuzanna
Panie Burmistrzu! Mam 16 lat i jestem uczennicą ostatniej klasy gimnazjum.
Chciałabym się zapytać czy w naszym miescie będą przewidziane inwestycje takie jak parki których nie posiadamy mimo że jestesmy "Miastem Ogrodem" , miejsca w których młodzież mogłaby by spędzić wolny czas. Bo jak na razie straż miejska spisuje nas za siedzienie przy ulicy ... a gdzie mamy siedzieć?
Odpowiedź 05-02-2013

Szanowna Zuziu,
W odpowiedzi na Twoje  zapytanie  odnośnie stworzenia miejsc, gdzie ludzie młodzi i nie tylko mogli by spędzać wolny czas, to uprzejmie informuję, że mamy zamiar urządzić takie miejsca w naszym mieście.
Powstały wstępne koncepcje na zagospodarowanie dwóch miejsc: Amfiteatru położonego u zbiegu ulic Fiderkiewicza i Krótkiej oraz Parku Lasockiego przy ulicy Kościuszki. Jeśli koncepcje zaakceptuje Rada Miasta to przystąpimy do opracowania projektów zagospodarowania tych miejsc.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią 


 


 

do góry strony
Pytanie 18-12-2012, Sawicka
Czy istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego Milanówka dla rejonu w okolicach ul. Rososzańskiej?
Odpowiedź 21-12-2012

Szanowna Pani,
W okolicach ul. Rososzańskiej istnieją  3 obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Są to: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska-2”,  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Wschód-1” w Milanówku, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Wschód-2” w Milanówku.  Dokładne informacje znajdzie Pani na na stronie internetowej miasta BIP w zakładce zagospodarowanie przestrzenne http://bip.milanowek.pl/ Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka 
Teresa Matuszewska - Gajewska - Inspektor Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

do góry strony
Pytanie 19-10-2012, ola
Bardzo dziękuję za odpowiedź na moje pytanie w kwestii strefy ochrony konserwatorskiej. Jednak po zapoznaniu się z załącznikami graficznymi Studium Uwarunkowań zauważyłam, że granice strefy zostały naniesione na 3 mapach stanowiących załączniki do niego i na każdej z tych map przebiegają inaczej. Na jednej z nich granicą strefy ochrony konserwatorskiej jest ulica Skromna, na innej ulica Daleka, a na jeszcze innej linia graniczna strefy została zaznaczona jednocześnie na ul. Skromnej i Dalekiej. Czy w związku z tym mogę prosić o jednoznaczną odpowiedź jaki właściwie jest prawidłowy przebieg granicy strefy ochrony konserwatorskiej?
Odpowiedź 31-10-2012

Szanowna Pani,
W nawiązaniu do ponownego zapytania dotyczącego problemów z oszacowaniem granicy strefy konserwatorskiej w Milanówku w okolicach ulic Skromnej i Dalekiej, pragnę poinformować, że strefa ochrony konserwatorskiej w Milanówku, wpisana do rejestru zabytków decyzją z dnia 08.01.1988r., znak L. Dz. KLVIII/1319/47/88 Konserwatora Zabytków miasta stołecznego Warszawy pod nr  1319-A, jako zespół urbanistyczno-krajobrazowy Miasta Milanówka, przebiega za ul. Daleką (obejmuje ulicę) na obszarze objętym rozpatrywanym zapytaniem. Podstawę niniejszego stwierdzenia stanowi załącznik graficzny do ww. decyzji, będącej dokumentem wyjściowym przy sporządzaniu innych dokumentów planistycznych w tym m.in. Studium Uwarunkowań, przytoczonych w odpowiedzi na wcześniejsze, bardziej ogólne pytanie, dotyczące przebiegu strefy konserwatorskiej w Milanówku.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Tomasz Krysiak - Kierownik Referatu GiGP

do góry strony
Pytanie 16-10-2012, ola
Gdzie na stronie internetowej Milanówka można zapoznać się z mapą z naniesionymi


granicami strefy ochrony konserwatorskiej ?
Odpowiedź 19-10-2012

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani zapytanie uprzejmie informuję, że granice strefy ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Milanówka wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1319-A dnia 08.01.1988 r. są oznaczone na załącznikach graficznych do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka, m.in. na rys. pt. "Kompleksowa ocena uwarunkowań rozwoju wynikających ze stanu istniejącego i funkcjonowania środowiska miasta".  W/w Studium wraz z załącznikami zamieszczone jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Milanówka w zakładce "zagospodarowanie przestrzenne". W załączeniu przesyłam link do strony:  http://bip.milanowek.pl/pliki/1200/studium_uwarunkowan.pdf.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Tomasz Krysiak - Kierownik Referatu GiGP

do góry strony


Wersja do druku