Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 29-08-2013, Małgorzata Górecka
Panie Burmistrzu,

Bardzo proszę o rozważenie możliwości spowodowania wywożenia śmieci , począwszy od miesiąca września b.r. raz w tygodniu a nie raz na dwa tygodnie? Miasto Milanówek jest przecież miastem ogrodem, a ostatnio można coraz częściej zauważyć, więcej śmieci gromadzonych sobiepańsko (przy śmietnikach przydrożnych, w lesie, przy posesjach w innych wolnych miejscach).
Poza tym po dwóch tygodniach jest nieprzyjemny zapach od śmieci.
Odpowiedź 29-08-2013

Szanowna Pani,
W nawiązaniu do Pani maila w sprawie zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów od września br., uprzejmie informuję, że harmonogram odbioru odpadów został przygotowany zgodnie z przyjętymi wcześniej  uchwałami oraz na podstawie zapisów do przetargu na odbiór odpadów.
W związku z powyższym zwiększenie częstotliwości jest nie możliwe.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Dziemiańczyk - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią   


 

do góry strony
Pytanie 25-08-2013, M.Zarakowski / M.Z.
1) Ile, w oparciu o ewidencję środków trwałych, odnosząc na dzień 31.12.2012 znajduje się na terenie naszego miasta sieci zbierających opady deszczowe i roztopowe licząc w długości. Dodatkowo gdzie znajduje sie zlewnia nadmiaru wód, gdzie znajdują sie kanały burzowe i gdzie odprowadzana jest nimi woda opadowa?
2) W oparciu oewidencję środków trwałych i dane techniczno-konstrukcyjne gdzie znajdują się w naszym mieście sieci wod-kan wykonane z rur azbestowych? Oddzielnie wodociągowe i kanalizacyjne jaka jest ich lokalizcja, długość oraz rok budowy?
Odpowiedź 17-09-2013

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pańskie pytanie informuję, że:
1.Gmina Milanówek jest w posiadaniu  kanału kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w okolicach ulicy Warszawskiej o długości około 500 m i średnicy 1000 mm. Miasto nie wykonywało w ostatnich latach żadnych inwestycji związanych z budową kanalizacji deszczowej, prowadzone są jedynie prace polegające na budowie studni chłonnych zbierających nadmiar wód opadowych. Oprócz tego do zbierania wód opadowych w Naszym mieście służy sieci rowów i cieków wodnych, gdzie woda dostaje się w sposób naturalny.
2.Na terenie Milanówka nie ma sieci wybudowanych z rur azbestowych.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 22-08-2013, Mieszkanka
Witan, nie mam pytania a sugestie dotyczące nowych zasad odbioru odpadów.

1. Uważam że kampania informacyjna na temat nowych zasad odbioru odpadów była nie wystarczająca, przede wszystkim najstarsi wiekiem mieszkańcy Milanówka mają problem ze zrozumieniem nowych zasad.
Niektórzy mieszkańcy z którymi rozmawiam, nie wiedzą np. czy opłata za wywóz śmieci jest stała nie zależnie od ilości wywożonych odpadów czy też wysokość rachunku za wywóz jest uzależniona ilości odbioru odpadów.

2. Uważam że powinno się zwiększyć częstotliwość odbioru odpadów od mieszkańców, oraz powinno się zwiększyć pojemność worków na odpady zmieszane.

Odpowiedź 26-08-2013

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że weźmiemy pod  uwagę Pani sugestie, związane z systemem gospodarowania odpadami. Jednocześnie dołożymy wszelkich starań, aby zasady funkcjonowania systemu były zrozumiałe dla każdego mieszkańca Milanówka. Informuję również, że począwszy od bieżącego miesiąca, sukcesywnie będą wprowadzone worki na odpady zmieszane oraz na szkło o większej pojemności-120l.  


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Karolina Krajewska - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią  


 

do góry strony
Pytanie 20-08-2013, tatrawal
Przykro mi to stwierdzić ale w odpowiedzi z dnia 26.07. chyba zaszła jakaś pomyłka ponieważ Pani Maria Sobczak w uchwale nrr 265/XXV/13 z 16.03.2013 w par 8 stwierdza co następuje cyt." 1. Ustala się, że w punkcie selektywnego zbierania odpadów należy odbierać niżej wymienine rodzaje odpadów; ...itd". Natomiast burmistrz twierdzi, że odpady można do tego punktu dostarczać.
Wykonanie uchwały Pani Sobczak powierza Panu Wysockiemu. Cóż On może zrobić w takiej sytuacji, gdy pracodawca nakłada taki obowiązek. Logika nakazywałaby najpierw zawieść do ww punktu odpady, a następnie je z tego punktu odebrać. Jest to jedyny sposób aby nie zakłócić pogody ducha wymienionych osób. Proszę o informację czy dowożonie i odbieranie moich odpadów z tegoż punktu może odbyć się w tych samych dniach i godzinach?
Odpowiedź 21-08-2013

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że w uchwale nr 265/XXV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2013 r. nie nastąpiła pomyłka, ponieważ Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został stworzony z myślą, aby przyjmować i odbierać od Mieszkańców Milanówka, indywidualnie przez nich dostarczone odpady komunalne. W związku z czym Punkt „odbiera”, natomiast Mieszkaniec „dostarcza” odpady do w/w Punktu.
Odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można dostarczyć od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę od 12:00 do 18:00.


Z poważaniem,
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Karolina Krajewska - Referat Ochrony Środowiska  i Gospodarki Zielenią   

do góry strony
Pytanie 25-07-2013, milanleaks.pl
1 Ile hektarów lasów jest obecnie na terenie Milanówka (spośród wymienionych w Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka z 1997 roku 33 ha lasów posiadający status lasów ochronnych)
2 Czy maja one nadal status lasów ochronnych? Jezeli nie to kiedy i jakim aktem prawnym/ decyzja został im ten status odebrany?
Odpowiedź 30-07-2013

Szanowni Państwo,
zadane pytanie dotyczy kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w trybie dostępu do informacji publicznej. Proszę zwrócić się do Urzędu Miasta Milanówka ze stosownym wnioskiem.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska - p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 

do góry strony
Pytanie 25-07-2013, Krzysztof
Panie Burmistrzu,

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na podniesienie się poziomu wód gruntowych w okolicach ulic (Kwiatowa, Waska, Kraszewskiego) w przeciągu ostatnich 2 lat. Czy efekt ten mogło spowodować zbudowanie autostrady A2 i uniemożliwienie wystarczającego spływu wód deszczowych do rzeczki, która została po drugiej stronie autostrady?
Bardzo proszę o Państwa opinie i jeśli istotnie budowa autostrady mogła być powodem pogorszenia się warunków odprowadzenia wód w opisanym wyżej rejonie proszę o rozważenie podjęcia działań w celu poprawy melioracji tego terenu. Wiem, że wielu mieszkańców uskarża się na podmywanie piwnic zwłaszcza po intensywnych opadach. Zjawisko to nie miało miejsca w latach poprzednich. Ponadto bardzo proszę o odpowiedź jaki jest powód niezabudowania ekranów akustycznych na A2 od północnej strony Milanówka. Czy UM może mieć wpływ/spowodować w chwili obecnej, że ekrany zostaną uzupełnione? Hałas przy wiatrach pół -zach zwłaszcza wieczorem jest uciążliwy.
Bardzo proszę o odpowiedź, bo jakoś nie miałem szczęścia na uzyskanie odpowiedzi na poprzednio wysłane pytania.

Pozdrawiam
Krzysztof
Odpowiedź 30-07-2013

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytania informuję, że wszystkie ulice oraz nieruchomości wymienione w piśmie są objęte melioracją wodną szczegółową, która polega na zdrenowaniu systematycznym całego terenu. Duże oraz częste opady atmosferycznych występujące na terenie naszego kraju oraz niesprawny system drenarski na ww. terenie powoduje długie zaleganie wody na powierzchni terenu. Spółka Wodna Milanówek w miesiącu czerwcu 2013r. rozpoczęła naprawę niedrożnego systemu drenarskiego od głównego zbieracza średnicy 12,5cm przy ul. Kwiatowej, który odprowadza wody z terenów położonych na południe od ul. Kwiatowej. Ze względu na bardzo duże nawodnienie gruntu oraz ograniczone środki finansowe, naprawa została przełożona i będzie kontynuowana w na miesiąc sierpień 2013r. Informujemy również, że budowa budynków na tym terenie powinna być poprzedzona  uzyskaniem pozwolenia wodnoprwnego tj. decyzją wydaną przez starostę, na likwidację lub przebudowę urządzeń wodnych, które są w ewidencji Marszałka Województwa Mazowieckiego. W celu doprowadzenia do drożności całego systemu odwodnieniowego, wystąpimy do mieszkańców o okazanie wymaganych prawem dokumentów z których będzie wynikało, że istniejące systemy drenarskie nie zostały uszkodzone, powodując awarie całego systemu odwodnienia.
W kwestii ekranów  informuję, że realizacja ekranów akustycznych wynika z analiz akustycznych wykonanych w ramach przeprowadzonych ocen oddziaływania inwestycji na środowisko. Przedmiotowe ekrany akustyczne zostały zaprojektowane w wyniku przeprowadzonych analiz rozprzestrzeniania się hałasu. W ramach tej analizy określono również tereny podlegające ochronie akustycznej otoczeniu drogi. Jednocześnie informuję, że Inwestor został zobowiązany do wykonania po roku do oddania inwestycji do użytkowania analizy porealizacyjnej m.in. w zakresie  pomiarów hałasu. Analiza ta zostanie przeprowadzona do końca III kwartału br. Uzyskane wyniki będą stanowić podstawę do podjęcia dalszych działań w zakresie budowy dodatkowych ekranów akustycznych


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Stanisław Borkowski -  Główny Specjalista ds.Drogowych


 


 

do góry strony
Pytanie 19-07-2013, Krzysztof Jankowski
Gdzie mogę oddać zużyty olej z samochodu ? Z góry dziękuję za odpowiedż.
Odpowiedź 26-07-2013

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie, uprzejmie informuję, że zużyty olej z samochodu może Pan oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się przy ul. Turczynek. Punkt ten jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 oraz w sobotę od godz. 12:00 do godz. 18:00.


Z poważaniem,
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Dziemiańczyk - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią  


 

do góry strony
Pytanie 17-07-2013, Marcin
Dzień dobry,

Kiedy otrzymam odpowiedź na zadane w dniu 09/07 pytanie. WIdzę że odpowiedacie już na pytania zadane 11/07.

Poniżej treśc pytania:
"Witamy
Potwierdzamy zarejestrowanie pytania do Burmistrza przesłanego 09-07-2013 13:18:42 w kategorii Ochrona środowiska

Pytanie:

Dzień dobry,

Dlaczego firma odbierająca odpady z terenu Milanówka skoszoną trawę wrzuca do tej samej śmieciarki co odpady zmieszane? Czy trafia to później wszystko na wysypisko? Gdzie powinna być wywieziona skoszona trawa i jak to powinno wyglądać zgodnie z podpisaną umową?

Odpowiedź zostanie opublikowana w serwisie internetowym Milanowek.pl."

pozdrawiam
MK
Odpowiedź 01-08-2013

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że wszystkie odpady pochodzące z terenu Milanówka trafiają do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). RIPOK po przesortowaniu odpadów i odsortowaniu z nich strumienia odpadów surowcowych, pozostałe odpady przetwarza na paliwo alternatywne. Frakcja pozostała - nie nadająca się do tworzenia paliw alternatywnych zostaje również wykorzystana w procesie stabilizacji. Nic zatem z zebranych odpadów nie zostaje składowane na składowiskach odpadów.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Dziemiańczyk - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią    
 

do góry strony
Pytanie 11-07-2013, Dariusz Kozak
1 lipca zostały wrzucone do mnie 2 worki czarne, w niebieskie, 2 żółte i ani jednego białego. Dzwoniłem do Ochrony Środowiska i uzyskałem informację że jest to błąd i że worki zostaną dostarczone. Nie zostały. 4 lipca wystwione zostały worki kolorowe i czarne. Niestety firma nie wrzuciła kolejnych worków czarnych. Mimo kilkukrotnych zapewnień z ochrony środowiska, że dotrą one do mnie, dziś (czwartek 11 lipca) ich nie mamy. Czy odpady mam pozostawiać przy miejskich śmietnikach, czy przywozić do Urzędu Maista? Mamy lipiec. Miasto w folderze podawało ile worków mamy otrzymać na miesiąc oraz że zapas będzie wynosił 3 miesiące. Na pięcioosobową rodzinę nie otrzymaliśmy nawet miesięcznego przydziału, a urzędnicy Urzędu udają zdziwionych taką sytuacją
Odpowiedź 15-07-2013

Szanowny Panie,


W odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że na początku lipca otrzymali Państwo doraźny zestaw worków, natomiast w kolejnych dniach worki były do Państwa sukcesywnie dostarczane. Po weryfikacji ilości worków, które miały być dostarczane, zostało stwierdzone, że zapas worków na 3 miesiące jest zbyt dużą ilością, w związku z czym obecnie dostarczany komplet worków stanowi zapas na 1 miesiąc.
Jeżeli dotychczas nie otrzymał Pan worków, proszę o kontakt do Referatu Ochrony Środowiska  Tel. 22 758 30 61 – dowieziemy niezwłocznie lub o osobiste odebranie w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią.


Z poważaniem,


z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Dziemiańczyk
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Zielenią  

do góry strony
Pytanie 09-07-2013, Marcin
Dzień dobry,

Dlaczego firma odbierająca odpady z terenu Milanówka skoszoną trawę wrzuca do tej samej śmieciarki co odpady zmieszane? Czy trafia to później wszystko na wysypisko? Gdzie powinna być wywieziona skoszona trawa i jak to powinno wyglądać zgodnie z podpisaną umową?
Odpowiedź 26-07-2013

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że wszystkie odpady pochodzące z terenu Milanówka trafiają do Regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). RIPOK po przesortowaniu odpadów i odsortowaniu z nich strumienia odpadów surowcowych, pozostałe odpady przetwarza na paliwo alternatywne. Frakcja pozostała - nie nadająca się do tworzenia paliw alternatywnych zostaje również wykorzystana w procesie stabilizacji. Nic zatem z zebranych odpadów nie zostaje składowane na składowiskach odpadów.


Z poważaniem,
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Dziemiańczyk - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią  


 

do góry strony


Wersja do druku